Aktualności

Ostrowiec Świętokrzyski już z nowym Studium

Podczas środowej sesji Rady Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim jednogłośnie uchwalono nowe Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (SUiKZP).

– Dziś podczas sesji Rady Miasta przyjęliśmy jednogłośnie dokument, który określa kierunki rozwoju przestrzennego Ostrowca Świętokrzyskiego. Widzimy, jak nasze miasto się zmienia, a teraz jeszcze skuteczniej będziemy mogli reagować na potrzeby. Stąd taki nacisk na przygotowanie terenów nie tylko pod budownictwo, ale także i przemysł – mówi prezydent miasta Jarosław Górczyński.

– Przyjęty podczas sesji dokument zastępuje dotychczas obowiązujący, który powstał jeszcze w 1999 roku – mówi Beata Bednarek, kierownik referatu do spraw planowania przestrzennego Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przez ten czas zmieniały się kierunki rozwoju naszego miasta, ale również regulujące to przepisy, dlatego istniała potrzeba przygotowania nowego opracowania dostosowanego do obecnych czasów.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że aktualne SUiKZP jest to podstawowy dokument planistyczny miasta, określający jego ład przestrzenny. W skrócie, Studium mówi o tym: co, jak, gdzie oraz pod jakimi warunkami może powstać na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego. Na tym dokumencie będą teraz opierać się przyjmowane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

– Uchwalenie dokumentu poprzedziło rozpatrzenie 24 uwag, które zostały zgłoszone do przygotowywanego dokumentu na wcześniejszym etapie. Wszystkie, głosowane kolejno wraz z podaniem uzasadnienia, decyzją Rady Miasta zostały odrzucone – mówi kierownik Beata Bednarek.

Nowe Studium i zawarte w nim zapisy nawiązują do priorytetów rozwojowych Ostrowca Świętokrzyskiego. Do najistotniejszych należą: wzmocnienie roli Ostrowca Świętokrzyskiego, jako centrum usługowego w zakresie usług publicznych i komercyjnych w regionie, jako rynku pracy dla mieszkańców powiatu ostrowieckiego, jak również jako jednej z największych jednostek osadniczych województwa świętokrzyskiego, dalszy rozwój struktur osadniczych w oparciu o istniejące jednostki zurbanizowane przy jednoczesnym dążeniu do skupiania zabudowy, zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,,Starachowiceˮ podstrefy ,,Ostrowiec Świętokrzyskiˮ, rozwój przestrzenny miasta w oparciu o istniejący układ komunikacyjny, jak również w oparciu o drogi projektowane; zwiększenie stopnia zróżnicowania branżowego oraz innowacyjności gospodarki miasta przy równoczesnym zachowaniu branż tradycyjnych, poprzez tworzenie sprzyjających warunków dla przedsiębiorczości, w tym przede wszystkim sektora MŚP oraz powiązanie jej z sektorem B+R, ochrona szczególnie wartościowych elementów krajobrazu kulturowego – obiektów i obszarów zabytkowych (w tym historycznych układów urbanistycznych), jak również historycznego założenia urbanistycznego Miasto-Ogród Las Rzeczki i osi kulturowych,  ochrona szczególnie wartościowych obszarów i obiektów przyrodniczych, przede wszystkim pomników przyrody oraz obszaru OZW NATURA 2000 ,,Dolina Kamiennejˮ, objętych ochroną na podstawie przepisów odrębnych z zakresu ochrony przyrody, utrzymanie ciągłości ekologicznej w obrębie korytarzy ekologicznych o randze regionalnej (dolina Kamiennej) i lokalnej (Struga Denkowska, Modła, Szewnianka, Rów Kanclerski), dalszy rozwój infrastruktury technicznej na terenie miasta, propagowanie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, dalszy rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz wypoczynkowej.