Aktualności

Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 r.

Na 29 grudnia 2015 roku zwołana została sesja Rady Miasta, podczas której uchwalono Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 r. Za przyjęciem uchwały swój głos oddało 16 radnych, 6 wstrzymało się od głosowania.

Stabilny, realny, proinwestycyjny budżet, jest niezbędnym krokiem w kierunku pozytywnych zmian w mieście. Szerokie poparcie uchwały wśród Radnych Miejskich dowodzi, że zaplanowane wydatki, zostały rzetelnie przemyślane i przemawia za nimi merytoryczna analiza potrzeb miasta i jego mieszkańców.

Prezydent Jarosław Górczyński przed poddaniem uchwały pod głosowanie przedstawił główne założenia i kierunki rozwoju miasta w ramach proponowanego budżetu:

“Jednym z moich celów jest kontynuacja Budżetu Obywatelskiego, który się sprawdził,  co potwierdziła liczba zgłoszonych projektów, jak również zaangażowanie mieszkańców w proces konsultacji społecznych. Mało jest takich inicjatyw i dlatego, doceniając to, że społeczeństwo chce uczestniczyć w gospodarowaniu  naszymi wspólnymi pieniędzmi, proponuję na przyszły rok 50 tys. zł na zadania z zakresu kultury i 150 tys. zł na zadania w zakresu gospodarki komunalnej, tj. na przedsięwzięcia remontowe, inwestycyjne, czyli to, co wybiorą nasi mieszkańcy.Również dla naszych Rad Osiedlowych proponuję kontynuację Programu „Osiedle Od -Nowa” i na sfinansowanie tego przedsięwzięcia, dla każdej Rady, zaplanowałem po 3 tys. zł.

Doceniając inicjatywę naszych Pań Radnych, na których wniosek rozpoczęliśmy w tym roku szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom, uwzględniłem w przyszłorocznym budżecie kwotę 100 tys zł na kontynuację tego programu. Spotkał się on z dużym uznaniem i aprobatą zarówno u rodziców, jak i w środowisku medycznym. Tego roku zaszczepiliśmy 159 dzieci. I przy tej okazji chciałem podziękować lekarzom i środowisku medycznemu w przychodniach, którzy z tak dużym poświęceniem i sercem zaangażowali się w ten proces i nie ukrywam, co jest ważne, bo mówimy tu również o budżecie, zrealizowaliśmy go w sposób partnerski, a przez to właściwie po kosztach.Myśląc o najmłodszych mieszkańcach naszego miasta, których niestety nie rodzi się wiele, bo w roku bieżącym przybyło nam 342 dzieciaków, proponuję sfinansowanie większej liczby miejsc w żłobkach.

Niebawem minie rok, jak przystąpiliśmy, z dużą obawą ale i determinacją, do reorganizacji oświaty w mieście. Proszę Państwa, udało nam się, co najważniejsze, utrzymać miejsca pracy dla pracowników szkół i zagospodarować majątek po zlikwidowanych placówkach oświatowych oraz podnieść, na miarę naszych możliwości, standard nauczania. Mam tu na myśli m.in. dodatkową godzinę języka angielskiego we wszystkich klasach gimnazjalnych, wprowadzenie punktów konsultacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii i dopalaczom, otwarte sale gimnastyczne dla uczniów w piątki i soboty, szereg prowadzonych kół zainteresowań i zajęć wyrównawczych.  Ten standard nadal będzie podnoszony i nie stawiam w tym obszarze tu kropki nad i. Jedyną niewiadomą są zapowiedzi Rządu co do likwidacji gimnazjów oraz przywrócenia wieku szkolnego dla naszych pierwszaków. Gdyby ta sytuacja miała mieć miejsce, to faktycznie w 2016r., będziemy musieli przejść przez reformę oświaty po raz kolejny.

Jednym z moich celów jest uporządkowanie gospodarki tzw. mieszkaniowej w celu zwiększenia zasobów lokalowych i tym samym większego zaspokojenia potrzeb osób oczekujących na mieszkanie komunalne, jak również jej uporządkowanie w zakresie wymiany, zamiany mieszkań w celach eliminacji ogromnych zaległości naszych lokatorów w stosunku do Gminy Ostrowiec Św., czyli Zakładu Usług Miejskich, który działa w naszym imieniu. Z tym problemem borykamy się od wielu lat. Pierwszy krok mamy już za sobą. Podpisałem porozumienie ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi w sprawie wypłat odszkodowań w powyższym zakresie.

Przygotowałem również bogaty program w zakresie zadań inwestycyjnych, który otwiera Gminie drogę na środki zewnętrzne. Programy te są ambitne, co do zakresu, a tym samym wymagają bardzo dużych nakładów finansowych. Jest to program praktycznie we wszystkich obszarach działalności Gminy, począwszy od transportu miejskiego, dróg, terenów inwestycyjnych, rewitalizacji terenów zdegradowanych, szkolnictwa, aż po Ostrowiecki Browar Kultury. Są to bardzo ambitne założenia, oczywiście rozłożone w latach i wpłyną one bezpośrednio na komfort życia mieszkańców i rozwój miasta, a w szczególności mają zapewnić warunki do inwestowania w naszym mieście i stworzenia miejsc pracy.

Jednocześnie w budżecie są zabezpieczone środki na funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy, a tym samym wykonywanie zadań przez te jednostki, ośmielę się powiedzieć, że na bardzo wysokim poziomie.

Nie stawiam tu również kropki nad i, bo, jak Państwo już odczuliście, propozycje zmian budżetu, spowodowane codzienną sytuacją naszego miasta, wymuszają decyzje o jego zmianach. Chciałbym w tym miejscu również podkreślić to, co już wszyscy wiemy, a mianowicie, że naszym wspólnym sukcesem jest nie podniesienie podatków.

Szanowni Państwo, dochody proponowanego budżetu są w wysokości 198 mln zł, wydatki budżetu 192 mln zł. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 2 mln zł, a rozchody 8 mln zł. Nadwyżka w wysokości ok. 6 mln zł zostanie  przeznaczona na spłatę zadłużenia Gminy. A propos zadłużenia, na 1 stycznia 2016r. będzie ono wynosiło ok. 45 mln zł. W roku 2016 planuje się jego spłatę w wysokości ok. 8 mln zł.

Sukcesywnie zmniejszamy zadłużenie i dla roku 2016 nie zakładam zadłużenia Gminy. W ten sposób chcę przygotować finanse Gminy w celu pozyskania jak największej ilości środków zewnętrznych. Chcę powiedzieć, że jesteśmy samorządem, który bez kłopotu potrafi, w sposób bezpieczny, prowadzić racjonalną gospodarkę finansami naszego miasta.Jednocześnie w następnym roku będą podejmowane działania organizacyjne, które będą miały na celu jak najlepsze zarządzanie finansami miasta, będę podejmował szereg działań, w tym i organizacyjnych, praktycznie w każdej dziedzinie.”

Swoją opinię na temat budżetu przedstawił również szef klubu KWW Jarosława Górczyńskiego, Radny Mariusz Łata:

“Wczytując się i analizując projekt budżetu, to z całą pewnością należy stwierdzić , i tu zgodzimy się chyba wszyscy, że jest to budżet proinwestycyjny, nastawiony na wsparcie rozwoju Miasta poprzez, między innymi, stymulowanie rozwoju przemysłu i przedsiębiorczości. Ważnym i godnym podkreślenia jest fakt, że po raz pierwszy od 26 lat nie został podwyższony podatek od nieruchomości oraz środków transportowych. Został również uchwalony program wsparcia dla przedsiębiorstw działających w sferze produkcji, które zainwestują w naszej gminie oraz zatrudnią odpowiednią ilość pracowników. Wieżę, że to dopiero początek wsparcia podmiotów gospodarczych i obydwa te elementy w pozytywny sposób wpłyną na rozwój przedsiębiorczości w naszym mieście.
Godnym podkreślenia jest, że ujęte w projekcie budżetu miasta dochody pokrywają w pełni wydatki, a powstała na skutek tych założeń nadwyżka przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów.

Należy również zwrócić uwagę na fakt, że miasto przygotowane jest na absorpcje środków zewnętrznych, które mają pojawić się w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej o czym m.in. świadczą starania Pana Prezydenta w tworzeniu warunków dla inwestorów po przez wykup lub konsolidację terenów inwestycyjnych. Podoba się nam również gospodarcze podejście do problemów mieszkaniowych i zgadzamy się, że lepiej inwestować w budowę mieszkań niż płacić spółdzielniom mieszkaniowym rekompensaty za brak lokali socjalnych. Ważne jest wsłuchiwanie się rządzących w głos mieszkańców o czym świadczy idea wprowadzonego budżetu obywatelskiego oraz przeznaczenie większych środków dla startujących w konkursach organizacji pozarządowych. Cieszy nas kontynuacja programu szczepień profilaktycznych dla dzieci, programu „Osiedle od nowa”, a także zapowiedź poprawy warunków w placówkach oświatowych oraz wzbogacanie oferty edukacyjnej i sportowej dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostrowiec (wspomnę tu o cieszącym się ogromną popularnością programie zajęć rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży ostrowieckich placówek oświatowych odbywających się

Należy również zwrócić uwagę na fakt, że miasto przygotowane jest na absorpcje środków zewnętrznych, które mają pojawić się w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej o czym m.in. świadczą starania Pana Prezydenta w tworzeniu warunków dla inwestorów po przez wykup lub konsolidację terenów inwestycyjnych. Podoba się nam również gospodarcze podejście do problemów mieszkaniowych i zgadzamy się, że lepiej inwestować w budowę mieszkań niż płacić spółdzielniom mieszkaniowym rekompensaty za brak lokali socjalnych. Ważne jest wsłuchiwanie się rządzących w głos mieszkańców o czym świadczy idea wprowadzonego budżetu obywatelskiego oraz przeznaczenie większych środków dla startujących w konkursach organizacji pozarządowych. Cieszy nas kontynuacja programu szczepień profilaktycznych dla dzieci, programu „Osiedle od nowa”, a także zapowiedź poprawy warunków w placówkach oświatowych oraz wzbogacanie oferty edukacyjnej i sportowej dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostrowiec (wspomnę tu o cieszącym się ogromną popularnością programie zajęć rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży ostrowieckich placówek oświatowych odbywających się

Należy również zwrócić uwagę na fakt, że miasto przygotowane jest na absorpcje środków zewnętrznych, które mają pojawić się w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej o czym m.in. świadczą starania Pana Prezydenta w tworzeniu warunków dla inwestorów po przez wykup lub konsolidację terenów inwestycyjnych. Podoba się nam również gospodarcze podejście do problemów mieszkaniowych i zgadzamy się, że lepiej inwestować w budowę mieszkań niż płacić spółdzielniom mieszkaniowym rekompensaty za brak lokali socjalnych. Ważne jest wsłuchiwanie się rządzących w głos mieszkańców o czym świadczy idea wprowadzonego budżetu obywatelskiego oraz przeznaczenie większych środków dla startujących w konkursach organizacji pozarządowych. Cieszy nas kontynuacja programu szczepień profilaktycznych dla dzieci, programu „Osiedle od nowa”, a także zapowiedź poprawy warunków w placówkach oświatowych oraz wzbogacanie oferty edukacyjnej i sportowej dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostrowiec (wspomnę tu o cieszącym się ogromną popularnością programie zajęć rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży ostrowieckich placówek oświatowych odbywających się w piątkowe popołudnia i soboty).

Podczas tej samej sesji przygotowano również sprawozdania na temat stanu bezpieczeństwa w mieście oraz wybrano nowego wiceprzewodniczącego Rady Miasta, którym została Joanna Pikus.