Aktualności

DEBATA O OGRÓDKACH DZIAŁKOWYCH

W środę podczas pierwszego czytania w Sejmie czterech projektów dot. ogrodów działkowych za wersją obywatelską opowiedziała się większość klubów.   Pozytywnie o tym projekcie wypowiedział się Jarosław Górczyński . “PSL po długich dyskusjach będzie wspierał projekt obywatelski w dalszych czytaniach” – powiedział i zaapelował do przedstawicieli innych klubów, aby też wsparli projekt działkowców. W jego ocenie projekt ten wypełnia kryteria orzeczenia TK. W Polsce funkcjonuje 4600 ogrodów działkowych, w których znajduje się ponad 966 tys. działek. Ogrody zajmują 43 tys. ha. 90 proc. ogrodów działkowych znajduje się w miastach. Działkowcami są głównie emeryci (42 proc.) i renciści (11 proc.) (PAP)

Fragment wystąpienia posła Jarosława Górczyńskiego ws. ogródków działkowych:

(…)Mówiąc o zapisach  projektu obywatelskiego należy w pierwszej kolejności wskazać na zabezpieczenie dotychczasowych praw miliona użytkowników działek i tytułów do gruntów ogrodów, które to gwarancje zapisano w art. 58 i 59 projektu. Założenie ewolucyjne, a nie rewolucyjne przyświecające Autorom,  jest dbałością przede wszystkim o to, aby Działkowcy i ogrody działkowe nie utraciły nic z tego, co wypracowały na przestrzeni często kilku pokoleń.

Przekształcenie się dotychczasowego Polskiego Związku Działkowców w stowarzyszenie ogrodowe pozwala na zachowanie praw do terenów, a wraz z nimi nierozerwalnie związanych praw wszystkich jego członków. Rozdzielenie faktu użytkowania działki od członkostwa w stowarzyszeniu oraz możliwość wyłączenia się ogrodów z ogólnopolskich struktur jest w pełni realizacją wyroku Trybunału i rzekomego zarzutu o „monopolistycznej pozycji Związku”. Dopełnieniem powyższego jest kompleksowy katalog zapisów w zakresie zabezpieczenia dalszego funkcjonowania ogrodów o nieuregulowanym stanie prawnym – art. 61 projektu i kolejne. Nie można owej kwestii pominąć, a Działkowców i ogrody pozostawić samych sobie z widmem rychłej likwidacji. Nieracjonalnym jest, aby powstałe błędy w działaniach organów administracji

na przestrzeni minionych lat w zakresie wydawanych tytułów prawnych do terenów ogrodów, zrzucić na barki tych, którzy w dobrej wierze na teren weszli, zagospodarowali i użytkują często z pokolenia na pokolenie.

Kierowane do nas jako do parlamentarzystów stanowiska Działkowców, Ogrodów i Związku zdają się potwierdzać słuszną i w pełni realną obawę o coraz większą presję środowisk deweloperskich, chcących pozyskać atrakcyjne tereny pod cele komercyjne. Aby dać skuteczny odpór tym zakusom, Autorzy projektu wprowadzili szczegółowe zapisy w przedmiocie potencjalnej likwidacji ogrodów działkowych – art. 21 projektu i następne. Szanując i uwzględniając prawa właścicieli terenów, powstrzymują regulacjami prawnymi zapędy tych, którzy na obecnych terenach ogrodów widzą całkiem inne – komercyjne ich przeznaczenie.

Jak wskazałem już wyżej, nie zapomniano także o spójnych zapisach w zakresie regulacji wszelkich praw i obowiązków Działkowców, dając temu wyraz  w Rozdziale 3 projektu. Dopełnieniem całości jest zachowanie wszystkich celów i roli jakie spełniają ogrody działkowe, tak dla Działkowców i członków ich rodzin ale także trudne do przecenienia znaczenie dla danej społeczności lokalnej i środowiska naturalnego(…)