Aktualności

Radni obradowali

W dniu dzisiejszym w ostrowieckim ratuszu odbyło się posiedzenie Sesji Rady Miasta, podczas której  podjęto 16 uchwał. Pierwsze  uchwały dotyczyły przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich ostrowieckich szkół podstawowych  w ośmioletnie szkoły podstawowe. Kolejne osiem uchwały dotyczyły, m.in: Gminnego Programu Wspierającego Rozwiązywanie Problemu  Bezdomności  w Ostrowcu Świętokrzyskim w latach 2017-2020; ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz w mieszkaniach chronionych, a także nabycia nieruchomości; wynajęcia gruntu;  określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski; ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta. Wszystkie uchwały zostały zatwierdzone jednogłośnie.

– Bardzo cieszy fakt, że doceniają Państwo dobrą politykę finansową gminy  – powiedział Prezydent Jarosław Górczyński. – Łatwo jest wyzbywać się majątku i zadłużyć gminę zostawiając kredyty przyszłym pokoleniom. My jednak podchodzimy bardzo racjonalnie  do wydatków. Dlatego został stworzony program  związany z zakupem  terenów inwestycyjnych, który obecnie jest, a w przyszłości również będzie kontynuowany, gdyż jest to dobry kierunek polegający na powiększaniu majątku Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Majątku, który jest nas wszystkich, bo to my wszyscy jesteśmy jego reprezentantami.

W części dotyczącej interpelacji zadano wiele pytań. Interpelacje i zapytania w szczególności dotyczyły infrastruktury drogowo-chodnikowej, ale także remontów grobów byłych prezydentów miasta, czy programu gminnego dotyczącego zbadania wśród ostrowieckich dzieci wad postawy.

Na ręce prezydenta przekazano wiele podziękowań za dotychczasową pracę na rzecz mieszkańców zarówno dla Władz Miasta jak i pracowników podległych jednostek.

Jako pierwsza głos zabrała Radna Małgorzata Krysa wyrażając swoje podziękowania dla władz miasta i pracowników Miejskiego Ośródka Pomocy Społecznej za skuteczną walkę z bezdomnością.

-Wyrażam uznanie dla Dyrektora i pracowników MOPS za profesjonalne przygotowanie Gminnego Programu Wspierającego Rozwiązywanie Problemów Bezdomności w Ostrowcu Świętokrzyskim na lata 2017-2020- mówi radna Małgorzata Krysa. -Wartością jego jest zaangażowanie szeregu instytucji oraz możliwość wielostronnych skoordynowanych działań, które pozwolą na skuteczniejsze rozwiązywanie problemu bezdomności w naszym mieście. Myślę, że realnym wsparciem dla tego programu byłoby przystosowanie kilku pustych lokali znajdujących się w zasobach gminy np. po instytucjach, które zakończyły swoją działalność na potrzeby mieszkań chronionych, które są niezbędne dla skutecznego wychodzenia z bezdomności. Ludzie korzystający z takich mieszkań mogliby na nowo uczyć się życia w społeczeństwie i samodzielnego zaspakajania swoich potrzeb.

Niebawem w Ostrowcu zostanie oddany do użytku jeden lokal chroniony. Najprawdopodobniej będzie to mieszkanie przy ulicy Świętokrzyski.

– Realizujemy wiele programów zdrowotnych i prospołecznych, za co bardzo dziękuje radnym – mówi prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński.– Szczególnie panie radne są bardzo zaangażowane w realizację tych programów. Także program wychodzenia z bezdomności przy wsparciu wielu instytucji jest realizowany. Niebawem w naszym mieście oddane zostanie do użytku jedno mieszkanie chronione. Będzie to program pilotażowy – dodał Prezydent.

Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej mieszkanie chronione to lokal mieszkalny, którego warunki mają za zadanie przygotować osoby w nim mieszkające do prowadzenia samodzielnego życia, uczestnictwa w życiu społecznym i ułatwić integrację społeczną. Przygotowaniem tym zajmują się specjaliści z różnych dziedzin: pracownik socjalny, psycholog, terapeuta, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun i  inni.