Aktualności

Kolejne ostrowieckie drogi do remontu

Podczas  konferencji prasowej Prezydent Jarosław Górczyński poinformował, że gmina Ostrowiec Świętokrzyski zakończyła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302030 klasy Z (ul. Rzeczki) w Ostrowcu Świętokrzyskim”, realizowanego w ramach inwestycji: „Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iłżeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. J. Samsonowicza.”, w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

W ramach przedmiotowego zadania przewidziano do realizacji zakres robót polegający na rozbudowie ul. Rzeczki od ul. Iłżeckiej do „ogródków działkowych” wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Iłżeckiej, Kraszewskiego, Rzeczki i budową sygnalizacji świetlnej.

Termin zakończenia realizacji zadania określony został do dnia  31 października 2017 r.

Do postępowania przystąpiło 4 oferentów:

  1. “ADMA” Zakład Remontowo – Budowlany (Staszów)
  2. Konsorcjum firm MPRD DROGBUD INSTAL
  3. TRAKT (Kielce)
  4. BUDROMOST (Starachowice)

obecnie trwa procedura wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Budowa kolejnej drogi w naszym mieście to budowa ulicy bocznej od ul. J Kilińskiego. Do przetargu zgłosiło się 3 firmy. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na realizację tego zadania wyłoniono firmę „MPRD” z Ostrowca Świętokrzyskiego, która zaoferowała najniższą cenę. Całkowity koszt budowy ulicy to 1.416.990,58 zł   brutto.

Zadanie realizowane zostanie w cyklu dwuletnim – termin zakończenia całości zadania określony został na dzień 31 lipca 2018 r.