Aktualności

Zaprowadzą ład w Ostrowcu. Prezydent jest za zmianą podejścia do zagospodarowania przestrzennego Ostrowca

Pod przewodnictwem Haliny Pająk po raz pierwszy w nowym składzie zebrała się Miejska Komisja Architektoniczno – Urbanistyczna. Obecnie tworzą ją jeszcze: Beata Bednarek,  Zbigniew Doktór, Jarosław Kawiński, Wojciech Janusz Kotasiak, Tomasz Marcinowski, Andrzej Papierz oraz Zbigniew Pękala.
Do jej zadań należy m.in. opiniowanie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Komisja będzie opiniować wyniki analiz i ocen dokonanych przez Prezydenta Miasta, dotyczących m.in. zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, postępów w opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wieloletnich programów sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Członkowie będą zajmować się opiniowaniem projektów studium oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian – także na etapie ich wstępnej koncepcji lub wyboru ich wariantów, a także opiniować – na wniosek Prezydenta Miasta – w przypadkach, w których uzna to za celowe, koncepcji urbanistyczno-architektonicznych, programów rozbudowy systemów komunikacji i uzbrojenia technicznego.
– Czas na zmianę podejścia co do zagospodarowania przestrzennego Ostrowca – deklaruje prezydent Jarosław Górczyński. Spróbujemy na forum tej komisji zastanowić się nad szeroko pojętym ładem przestrzennym naszego miasta. Z tym bezpośrednio łączy się szereg pochodnych zagadnień, choćby ostatnio podejmowana kwestia opanowania chaosu reklamowego. Ze swej strony jako pierwsi postanowiliśmy dać przykład usuwając nie zawsze estetyczne tablice reklamowe z terenów zielonych.
Jak przyznaje prezydent Jarosław Górczyński Miejska Komisja Architektoniczno- Urbanistyczna, która wcześniej funkcjonowała została znacząco zmieniona i uzupełniona o osoby posiadające duże doświadczenie w tej dziedzinie, a także posiadające odpowiednie uprawnienia.
– Stąd  moje zaproszenie do prac m.in. Tomasza Marcinowskiego, zastępcy przewodniczącego Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, jej członków  Zbigniewa Doktóra oraz Jarosława Kawińskiego, czy regionalisty Zbigniewa Pękali oraz historyka sztuki Wojciecha Kotasiaka – wylicza prezydent Jarosław Górczyński.