Aktualności

Prezydent zwiększył środki na ostrowieckie żłobki

Do 23 lutego br. w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim można składać oferty na realizację zadania publicznego „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” w okresie od 1 lutego 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. W tym roku na dofinansowanie popularnych żłobków Gmina Ostrowiec Świętokrzyski przeznaczyła większą kwotę niż w latach ubiegłych- 374 tys. zł.
– Podjąłem decyzję o zwiększeniu środków o 15 % przeznaczonych na ww. zadanie po to, by objąć wsparciem większą ilość dzieci, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty dotacji na 1 dziecko. – przyznaje prezydent Jarosław Górczyński. Musimy dbać o nasze najmłodsze społeczeństwo, więc stąd taka, a nie inna decyzja.
Wspomniane działanie polega na zapewnieniu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w dni robocze od poniedziałku do piątku, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U z 2013r., poz. 1457), w szczególności m.in. na: zapewnieniu dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, zagwarantowaniu dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej przez prowadzenie zająć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, prowadzeniu zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, zapewnianiu opieki przez wykwalifikowany personel w czasie nie krótszym niż określony w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (powyżej 5 godzin dziennie), wyżywienia dla dzieci objętych opieką.
Dofinansowanie dotyczy opieki nad dziećmi zameldowanymi na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Dotacja może być przyznana tylko i wyłącznie w przypadku wykazania przez Oferenta min. 5% wkładu własnego finansowego (środki finansowe własne). Kwota dotacji na jedno dziecko miesięcznie – 500,00 zł brutto
Do tej pory Gmina Ostrowiec Świętokrzyski dofinansowała pobyt w żłobkach dla 54 dzieci a teraz będzie to możliwe dla 68 maluchów.