Aktualności

POSEŁ NA KONFERENCJI W ATENACH

Poseł Jarosław Górczyński uczestniczy w Międzyparlamentarnej Konferencji ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (WPZiB/WPBiO), która odbywa się w Atenach. Międzyparlamentarna Konferencja ds. WPZiB i WPBiO stanowi forum wymiany informacji i doświadczeń, mające ułatwić parlamentom narodowym i Parlamentowi Europejskiemu wykonywanie właściwych im funkcji w obszarze WPZiB i WPBiO. Konferencja zastąpiła spotkania COFACC (Konferencji Przewodniczących Komisji ds. Zagranicznych) i CODACC (Konferencji Przewodniczących Komisji ds. Obrony. Stworzenie Międzyparlamentarnej Konferencji ds. WPZiB/WPBiO wynikało z potrzeby wypracowania, po wejściu w życie 1 grudnia 2009 Traktatu z Lizbony oraz zakończeniu w czerwcu 2011 funkcjonowania Europejskiego Zgromadzenia Bezpieczeństwa i Obrony, odpowiedniego forum międzyparlamentarnego ds. WPZiB oraz WPBiO na gruncie obecnych traktatów. Konferencję powołano w kwietniu 2011 na Konferencji Przewodniczących Parlamentów UE (KPPUE) w Brukseli. Ostateczne porozumienie w sprawie jej składu i formuły działania osiągnięto podczas KPPUE w Warszawie, w kwietniu 2012, a jej regulamin przyjęto na pierwszym posiedzeniu na Cyprze w dniach 9-10 września 2012 r. W skład Konferencji wchodzą delegacje poszczególnych parlamentów narodowych państw członkowskich UE (po 6 parlamentarzystów; w przypadku parlamentów dwuizbowych podział miejsc w delegacji jest dokonywany na podstawie ich wewnętrznego porozumienia) oraz Parlamentu Europejskiego (16 członków Parlamentu). Ponadto każdy parlament narodowy państwa kandydującego do członkostwa oraz każdego europejskiego państwa członkowskiego NATO może być reprezentowany przez delegację złożoną z 4 obserwatorów. Polska delegacja spotkała się mi.in. z Elmarem Brokiem szefem komisji spraw zagranicznych UE.