Aktualności

PALIWA Z ODPADÓW KOMUNALNYCH – KONFERENCJA W OŻAROWIE

Poseł Jarosław Górczyński wziął udział w konferencji „Paliwa z odpadów komunalnych. Zakład do produkcji paliw alternatywnych” zorganizowanej przez Cementownię Ożarów i Firmę REMONDIS.

Zwiększająca się ilość odpadów należy do najważniejszych problemów cywilizacyjnych. Gospodarka odpadami komunalnymi to w Polsce jedna z najbardziej zaniedbanych dziedzin. Przeciętny Polak „produkuje” 320 kg odpadów rocznie. Niesegregowane i niezagospodarowane odpady muszą być wywożone na ciągle powiększające się składowiska, a wszyscy jesteśmy obciążani kosztami ich utrzymania. Według  GUS-u w roku 2010 zostało wytworzonych w Polsce  ponad 12 mln  ton odpadów komunalnych. Z kolei z informacji unijnego urzędu statystycznego wynika, iż statystyczny mieszkaniec Unii Europejskiej wytworzył  w 2010 roku 502 kg odpadów komunalnych. Z tego do przetworzenia trafiło 486 kg:  Na składowiska wywieziono 38%, do spalarni 22%, do recyklingu 25%, a do kompostowni – 15%. Polska  plasuje się zarówno w produkcji, jak i przetwarzaniu odpadów komunalnych znacznie poniżej unijnej średniej – ze wskaźnikami odpowiednio 315 kg i 263 kg na osobę. Aż 73% przetworzonych odpadów trafiło na składowiska, tylko 1% do spalarni, 18% do recyklingu, a 8% wykorzystano na kompost. W tym temacie Polska musi dostosować się do dyrektyw unijnych. Do lipca 2013 roku samorządy muszą zredukować ilość odpadów trafiających na wysypiska do poziomu 50 procent, a do 2025 roku do 75 procent masy odpadów w odniesieniu do poziomu z roku 1995. Składowanie odpadów staje się więc wyzwaniem społecznym, ekonomicznym i środowiskowym. Jednak odpady można  wykorzystać do pozyskiwania zawartej w nich energii.  Część odpadów klasyfikowana jest do ponownego wykorzystania jako surowiec wtórny, natomiast te, które posiadają odpowiednią wartość energetyczną, mogą być użyte do produkcji paliw alternatywnych. Paliwa takie uzyskuje się z przetworzonych odpadów przemysłowych i komunalnych (np. zawierających gumę, papier i tworzywa sztuczne), z wysuszonych osadów ściekowych, opon oraz z mączki kostno-zwierzęcej. Tym problemem starali się zainteresować organizatorzy konferencji  zebranych z okolicznych gmin i powiatów samorządowców. „Odzyskiwanie energii stanowi odpowiedź na lokalne problemy samorządów – mówił podczas konferencji poseł Jarosław Górczyński. – Obowiązuje nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a mieszkańców interesuje czy i kiedy zapłacą za wywóź śmieci mniej. Nie ma co ukrywać – od tematu się nie ucieknie. Nie może zatem zabraknąć współpracy samorządów z przedsiębiorcami zajmującymi się przewozem i zagospodarowaniem odpadów.”