Aktualności

FORUM W SZTOKHOLMIE

14 listopada br. poseł Jarosław Górczyński wziął udział  w obradach III Polsko-Szwedzkiego Forum Parlamentarnego. Delegacji posłów przewodniczyła marszałek Sejmu Ewa Kopacz.
Forum koncentrowało się wokół kwestii związanych z rozwojem polsko-szwedzkich relacji, przede wszystkim na płaszczyźnie parlamentarnej.

Główne tematy III Polsko-Szwedzkiego Forum Parlamentarnego to m.in. polityka bezpieczeństwa Unii Europejskiej w odniesieniu do energii i klimatu.  Dyskusja również dotyczyła współpracy regionalnej w obszarze Morza Bałtyckiego w aspekcie rozwoju demograficznego i Partnerstwa Wschodniego. Dyskusje były też poświęcone kryzysowi gospodarczemu i jego wpływowi na nowe wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 oraz europejską politykę bezpieczeństwa i obrony. Parlamentarzyści zajęli się także kwestią Europejskiego Funduszu na Rzecz Demokracji.

Poprzednie edycje Polsko-Szwedzkiego Forum Parlamentarnego odbyły się w Sztokholmie w 2003 r. i w Warszawie w 2008 r. Pierwsza z nich wpisywała się w inaugurację Roku Polski w Szwecji i była okazją m.in. do poszukiwania odpowiedzi na pytanie, jak być skutecznym w Unii Europejskiej. W ramach tego przedsięwzięcia odbyły się także debaty panelowe w grupach: parlamentarno-rządowej, regionalnej, gospodarczej i kulturalno-edukacyjnej. Z kolei podczas II Polsko-Szwedzkiego Forum Parlamentarnego, zorganizowanego przez Sejm, omawiane były m.in. perspektywy współpracy bilateralnej pomiędzy obydwoma krajami. Uczestnicy pracowali również w grupach panelowych: politycznej, gospodarczej i regionalnej, w których dyskutowali o takich kwestiach jak np. szwedzka i polska prezydencja w Radzie UE, unijny budżet i Wspólna Polityka Rolna, polityka wschodnia UE, systemy energetyczne w czasie przemian, a także energia i środowisko oraz transport w regionie Morza Bałtyckiego.

Współpraca parlamentarna pomiędzy Polską i Szwecją, oparta na członkostwie obu krajów w UE, to nie tylko wspomniane już forum, ale także kontakty na szczeblu prezydiów parlamentów i komisji branżowych. Polscy i szwedzcy parlamentarzyści współpracują też ze sobą w ramach bilateralnych grup przyjaźni. W tej kadencji w Sejmie działa Polsko-Szwedzka Grupa Parlamentarna licząca 23 posłów. Analogiczna inicjatywa skupiająca około 25 deputowanych funkcjonuje w Riksdagu.