Aktualności

OBWODNICA TO PRIORYTET

Poseł Jarosław Górczyński spotkał się z Tadeuszem Jarmuziewiczem, Sekretarz Stan w Ministerstwie Transportu, Budownictwie i Gospodarki Wodnej. Rozmowy dotyczyły budowy V etapu ulicy Zagłoby w Ostrowcu Św. Poseł skierował do ministra pismo w tej sprawie.

“Szanowny Panie Ministrze. Zakończona w dniu 15 września bieżącego roku budowa IV etapu ulicy O. Zagłoby to największa inwestycja realizowana przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski. Wartość zrealizowanych robót budowlanych wynosi ponad 50 mln zł, a łączna wartość inwestycji wyniesie około 65 mln zł. Wybudowano nowy odcinek drogi, który w połączeniu z przebudowywaną przez Powiat Ostrowiecki ul. J. Samsonowicza, zapewni wyprowadzenie z centrum miasta ruchu samochodów ciężarowych dowożących złom do Huty CELSA i wywożących wyprodukowane w niej wyroby stalowe. Jednakże nie rozwiąże to wszystkich problemów komunikacyjnych Ostrowca. Przez miasto przebiega bowiem droga krajowa nr 9, której częścią są:

  • wykonane wcześniej 3 etapy budowy ul. O. Zagłoby,
  • część Alei 3 Maja z wiaduktem nad torami linii kolejowej Łódź Kaliska – Dębica,
  • ulica Sandomierska,
  • ulica Opatowska.

Intensywny ruch pojazdów poruszających się tranzytem w połączeniu z ruchem lokalnym powoduje powstawanie uciążliwych korków, szczególnie w rejonie wiaduktu w ciągu Alei 3 Maja oraz na skrzyżowaniu ulic Opatowskiej, Sandomierskiej i Zygmuntówka. Wybudowany obecnie IV etap ul. O. Zagłoby, będący przedłużeniem drogi krajowej w kierunku wschodnim, rozwiązuje tylko problem dojazdu samochodów z kierunku Warszawy oraz Lublina. Odciąży to częściowo wiadukt w ciągu Alei 3 Maja oraz ulicę Sandomierską. Spowoduje jednak znaczne zwiększenie ruchu na ulicy Zygmuntówka. Nie zlikwiduje także problemu skrzyżowania Sandomierska–Opatowska–Zygmuntówka, gdyż nie ma alternatywnego wyjazdu w kierunku Rzeszowa. Skrzyżowania tego nie da się bowiem rozbudować ze względu na wąskie pasy drogowe tworzących go ulic.

Dostrzegając ten problem, który będzie znaczącym obciążeniem i utrudnieniem dla mieszkańców ulicy Zygmuntówka oraz osiedli Ludwików i Denków, proponuję, aby Dyrekcja Generalna Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęła jak najszybciej proces inwestycyjny zmierzający do wykonania łącznicy, od nowo powstałego na skrzyżowaniu IV etapu budowy ul. O. Zagłoby z drogą wojewódzką nr 755 węzła „Brezelia”, do połączenia z drogą krajową nr 9 w rejonie restauracji „Panorama”. Z analizy dostępnych map i zdjęć lotniczych wynika, że jest to teren sprzyjający realizacji takiego zamierzenia. Jest on praktyczne niezabudowany, przebiega przez działki rolne oraz nie ma na nim większych przeszkód ze względu na dość płaskie ukształtowanie. Dodatkowym atutem jest fakt, iż węzeł Brezelia zapewnia bezkolizyjne pokonanie drogi wojewódzkiej oraz linii kolejowej relacji Łódź Kaliska – Dębica. Ponadto włączenie nowego odcinka drogi w rejonie już istniejącego skrzyżowania „9” z ul. Wąwozy (przy restauracji „Panorama”) może być wykonane w dowolnej formie, zapewniając jednocześnie wiele możliwych wariantów obsługi komunikacyjnej terenów przyległych.

Wykonanie zaproponowanego połączenia o długości około 2,5 km powinno, w perspektywie czasowej 3 – 4 lat od podjęcia decyzji o wdrożeniu do realizacji, zapewnić na następne kilkanaście lat warunki komunikacyjne rozwiązujące problemy Ostrowca Św. i sprzyjające jego rozwojowi gospodarczemu. Nie będzie także w sprzeczności z planowanym od wielu lat zamierzeniem inwestycyjnym oddziału kieleckiego GDDKiA, polegającym na budowie dwujezdniowej drogi klasy S na odcinku od Brodów Iłżeckich do Sadowia. Droga ta  ma jednocześnie stanowić obwodnicę Ostrowca Św. od strony południowo-zachodniej i umożliwi tranzyt na kierunku Warszawa – Rzeszów.

Tak duży zakres planowanej inwestycji oraz fakt, iż przebiega ona w znacznej części przez tereny objęte ochroną w ramach obszaru NATURA 2000 sprawia, że realny termin zakończenia całości zadania wynosi kilkanaście lat. W tym czasie rolę tymczasowej obwodnicy mogłaby spełniać ulica O. Zagłoby wraz z proponowanym do wykonania 2,5-kilometrowym odcinkiem drogi od węzła „Brezelia” do restauracji „Panorama”. Po zakończeniu budowy docelowego odcinka drogi krajowej nr 9, te fragmenty dotychczasowego przebiegu stałyby się łącznicami umożliwiającymi szybki wjazd i wyjazd z Ostrowca Św. w kierunku Warszawy i Rzeszowa.

Ma to również ogromne znaczenie z uwagi na fakt, iż przemysł metalurgiczny reprezentowany przez prężnie działającą Hutę CELSA będzie jednym z priorytetów zapewniających rozwój tej części województwa świętokrzyskiego. Planowane przez władze firmy znaczne zwiększenie produkcji będzie generować wzrost ruchu kołowego pojazdów ciężarowych dowożących materiały do produkcji i wywożących wyroby gotowe. Bez wykonania dogodnego połączenia tej części Ostrowca Św., w której znajduje się huta, z drogą prowadzącą do Rzeszowa i dalej do przejścia granicznego w Barwinku, nie będzie możliwe poprawienie bolączek komunikacyjnych Ostrowca Św.

Zamknięcie budowy staje się strategiczną inwestycją dla miasta. Mimo usilnych starań wielu samorządowców od lat jednak nie jest to możliwe i problem wciąż pozostaje otwarty. Na obecnym etapie to jedynie „proteza” komunikacyjna, a priorytetem jest przecież funkcjonowanie inwestycji jako całości. Bez mocnego zaangażowania GDDKiA temat będzie niestety narastał i powodował niepotrzebną frustrację zarówno u kierowców, jak i mieszkańców miasta. A trwała i bezpieczna inwestycja to przecież stabilność społeczeństwa. Z poważaniem Jarosław Górczyński Poseł na Sejm RP.”