Aktualności

Ostrowiecka Karta Komunikacyjna

29 grudnia 2022 r. prezydent miasta Jarosław Górczyński oraz Dyrektor finansowy MZK Sp. z o. o. Katarzyna Piętos zaprezentowali “Ostrowiecką Kartę Komunikacyjną” (OKK).

Od 2 stycznia 2023 r. w dwóch lokalizacjach tj. w Punkcie Informacji Turystycznej w Ostrowieckim Browarze Kultury oraz w siedzibie spółki MZK Sp. z o.o. będzie możliwość wyrabiania OKK (tzw. Punkty Personalizacji). Do założenia OKK potrzebny będzie jedynie dokument tożsamości ze zdjęciem, a całość ma potrwać jedynie kilka minut. W wybrane dni tygodnia punkty te będą czynne także w godzinach popołudniowych. Informacja o przedłużonych godzinach zostanie podana do wiadomości mieszkańcom, w tym będzie dostępna na stronie internetowej MZK.

“Zachęcam wszystkich mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego do korzystania z założeń OKK, a już w niedalekiej przyszłości “Ostrej Karty”. Karty te będą służyć naszym mieszkańcom w wielu miejscach. Po wyrobieniu karty będzie możliwość korzystania z biletów komunikacji miejskiej, jak i ofert naszych spółek i jednostek. Docelowo chcemy zaprosić lokalne firmy do współtworzenia Ostrej Karty” – mówil prezydent miasta Jarosław Górczyński.

Podstawowe zasady wydawania i użytkowania Ostrowieckiej Karty Komunikacyjnej (OKK)

1. Ostrowiecka Karta Komunikacyjna (OKK) jest kartą imienną.

2. Użytkownikami OKK mogą być mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego i Gmin, które zawarły porozumienie międzygminne w zakresie publicznego transportu zbiorowego, czyli Kunowa, Ćmielowa i Bodzechowa.

3. OKK jest nośnikiem biletów komunikacji miejskiej, informacji o uprawnieniach do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów oraz funkcji płatniczej, działającej na zasadzie przedpłaconej karty, tzw. elektronicznej portmonetki. OKK docelowo będzie też kartą uprawniającą do zniżek i rabatów w ramach Ostrowieckiej Karty Mieszkańca.

4. Warunkiem wydania OKK będzie wypełnienie wniosku o wydanie karty. Wniosek wypełnia się i potwierdza okazaniem dokumentu tożsamości w Punkcie Personalizacji.

5. Od stycznia 2023 r. uruchomione zostaną dwa Punkty Personalizacji, czynne w godzinach od 8:00 do 14:00:

a) w siedzibie MZK w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. J. Samsonowicza 3 – uruchomiony od 2 stycznia 2023 r.

b) w budynku Ostrowieckiego Browaru Kultury przy ul. Siennieńskiej 54, w Punkcie Informacyjnym, wejście od strony ul. Polnej lub dziedzińca Browaru – uruchomiony od 3 stycznia 2023 r.

W okresie pierwszych dwóch miesięcy, tj. do końca lutego 2023 r., będziemy prowadzić intensywną akcję wydawania kart OKK, dlatego w wybrane dni tygodnia Punkty Personalizacji będą czynne także w godzinach popołudniowych. Informacja o przedłużonych godzinach zostanie podana do wiadomości mieszkańcom, w tym będzie dostępna na stronie internetowej MZK. Nie wykluczamy też możliwości wprowadzenia rejestracji telefonicznej i umówienia konkretnej daty i godziny na przeprowadzenie wydania karty. Rozwiązania te wprowadzimy w zależności od przebiegu procesu wydawania kart mieszkańcom.

W styczniu i w lutym planujemy przeprowadzić też akcje wydawania kart OKK.

Planujemy skierować mobilny Punkt Personalizacji do szkół ponadpodstawowych na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego, a także do Gmin ościennych (Kunów, Ćmielów, Bodzechów). Dokładne terminy i lokalizacje pracy mobilnego Punktu Personalizacji zostaną uzgodnione z kierownictwem placówek oświatowych oraz z władzami Gmin, a następnie podane do wiadomości.

6. Wniosek za osobę pełnoletnią może wypełnić inna osoba pełnoletnia na podstawie posiadanego upoważnienia oraz za okazaniem własnego dowodu tożsamości i kopii dowodu tożsamości osoby której wniosek dotyczy.

7. Za osobę niepełnoletnią wniosek wypełnia i potwierdza, a także odbiera OKK rodzic lub inny opiekun prawny dziecka. W przypadku osób, które ukończyły 13 rok życia dopuszcza się realizację tych czynności bez udziału opiekuna prawnego, po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamości.

8. Pierwsza karta OKK będzie wydawana bezpłatnie. W przypadku jej zgubienia, zniszczenia lub zmiany danych widocznych na karcie – za wydanie kolejnej karty będzie pobierana opłata w wysokości 10,00 zł. Kartę z ujawnioną wadą fabryczną będzie można wymienić bezpłatnie w Punktach Personalizacji.

9. Wydawana OKK powinna zawierać:

a) nadrukowane na karcie: zdjęcie, imię i nazwisko użytkownika oraz numer karty,

b) zapisane elektronicznie w sektorze pamięci karty: imię i nazwisko użytkownika, termin ważności oraz rodzaj ulgi lub uprawnienia do bezpłatnych przejazdów, jeżeli takie przysługują.

10. Przy wydawaniu karty OKK należy okazać się dokumentem tożsamości ze zdjęciem oraz podać swoje dane osobowe (imię i nazwisko, PESEL, e-mail, adres zamieszkania). Jeśli mieszkańcowi przysługuje ulga lub uprawnienie do bezpłatnych przejazdów należy określić to prawo i je udokumentować (np. bezpłatne przejazdy dla seniorów – na podstawie dokumentu tożsamości, ulgi dla niepełnosprawnych – na podstawie stosownych dokumentów, wszystkie uprawnienia do ulg znajdziemy w uchwale taryfowej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego). Na karcie zostanie zapisany okres obowiązywania ulgi bądź wskazanie, że ulga obowiązuje bezterminowo. W przypadku nabycia uprawnienia do ulgi, której pasażer dotychczas nie posiadał, należy zgłosić się do Punktu Personalizacji w celu zapisania ulgi w pamięci karty.

Przy wydawaniu karty OKK możemy posłużyć się przyniesionym zdjęciem, lecz jeśli go nie posiadamy – zdjęcie będzie można wykonać także w Punktach Personalizacji. Przyniesienie własnego zdjęcia przyspieszy proces wydawania karty.

11. W przypadku bardzo licznego zainteresowania wydaniem karty, szczególnie w początkowym okresie, może wystąpić sytuacja, że Punkty będą obsługiwać i weryfikować wnioski, a następnie wskazywać termin odbioru karty w kolejnych dniach.

12. Przechowywanie danych osobowych będzie ograniczone do niezbędnego minimum. Wszelkie dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO i dedykowanym regulaminem, podanym do wiadomości na stronie MZK.

13. Wydaną kartę OKK będzie można od razu doładować w Punkcie Personalizacji dowolną kwotą. Doładowanie karty pozwoli na korzystanie z niej jak z Elektronicznej portmonetki i dokonywanie zakupu biletów jednoprzejazdowych w kasownikach autobusów. Doładowania karty OKK można będzie dokonać też przez system internetowy dostępny przez stronę MZK.

14. Karta OKK będzie także nośnikiem biletów okresowych (wieloprzejazdowych lub bez limitu przejazdów). Każdy przejazd w ramach biletu okresowego należy zarejestrować w kasowniku poprzez przyłożenie do niego karty OKK. Bilety okresowe będzie można zakupić i zapisać na karcie OKK w Punkcie Personalizacji lub przez system internetowy dostępny przez stronę MZK.

15. Pasażerowie korzystający z bezpłatnych przejazdów, którzy zostaną użytkownikami karty OKK, również będą zobowiązani do zarejestrowania każdego przejazdu, poprzez przyłożenie karty do kasownika. Posiadając kartę OKK nie będzie obowiązku okazywania dokumentu uprawniającego do ulg lub bezpłatnych przejazdów – takie informacje będą zapisane na karcie OKK.

16. Kartę OKK należy okazać kontrolerowi w trakcie przeprowadzania przez niego kontroli. Informacje o opłatach dodatkowych nakładanych za jazdę bez ważnego biletu lub ulgi można znaleźć w uchwale taryfowej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

17. Wprowadzamy przepisy przejściowe, by umożliwić wszystkim chętnym mieszkańcom uzyskanie karty OKK. Do końca lutego 2023 r. wszyscy pasażerowie mogą korzystać z ulg samorządowych bez karty OKK. W przypadku przejazdów na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego oznacza to możliwość przejazdu jednorazowego w cenie 1,50 zł. Od marca 2023 r., by skorzystać z tej ceny, należy wyrobić kartę OKK.

18. Również bilety okresowe zakupione do końca tego roku zachowują swą ważność na okres, na jaki zostały zakupione. Od początku stycznia 2023 r., by zakupić bilet okresowy, należy zostać użytkownikiem karty OKK. W aplikacjach zewnętrznych (system zbiletem.pl) będzie można zakupić jedynie bilety okresowe bez limitu przejazdów obowiązujące wyłącznie na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego.