Aktualności

Miasto z budżetem na 2022 rok

Podczas sesji Rady Miasta radni zaakceptowali budżet Ostrowca Świętokrzyskiego na rok 2022. Jego założenia zaprezentował prezydent Jarosław Górczyński. Po długiej dyskusji za przyjęciem budżetu głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciw, sześcioro się wstrzymało.

– Projekt budżetu na rok 2022 był  tworzony w bardzo trudnym okresie, trwającej już drugi rok pandemii COVID-19 – mówił prezydent Jarosław Górczyński. Sytuacja gospodarcza całej Unii Europejskiej, a w szczególności Polski również jest trudna. Rosnące ceny energii, gazu, paliw wpływają na nakręcanie i tak wysokich już wskaźników inflacji. Podnoszenie stóp procentowych, które ma zapobiegać wzrostom cen, powoduje jednocześnie wyhamowywanie gospodarki, co może być kolejnym negatywnym czynnikiem, mającym wpływ na finanse samorządów, w tym również naszego miasta.

Niepewna jest także sytuacja prawna jednostek samorządu terytorialnego, gdyż po 30 latach funkcjonowania gmin, w sposób znaczący zmieniono formę ich finansowania z budżetu państwa. Nowe rozwiązania w zakresie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, mają w założeniu stabilizować sytuację finansową samorządów, ale ocena tych rozwiązań będzie możliwa dopiero z perspektywy przyszłego roku. Po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat, planowane przez Ministerstwo Finansów dochody z udziału w podatku PIT są niższe od zeszłorocznych i to o kwotę blisko 3 mln zł. Mimo tego Ostrowiec jest zdeterminowany, by utrzymać dotychczasową aktywność inwestycyjną. Jak zapowiada prezydent Jarosław Górczyński, jako samorząd nie rezygnujemy z kluczowych zadań w obszarze transportu miejskiego, oświaty, pomocy społecznej czy gospodarki komunalnej. Mimo trudnej przecież sytuacji zrobimy wszystko, aby ograniczone dochody nie wpłynęły na obniżenie jakości usług świadczonych dla naszych mieszkańców, a spowolnienie ogólnokrajowej dynamiki w różnych dziedzinach życia, było jak najmniej dla nas odczuwalne.

– Przez te siedem lat dobrze przygotowaliśmy się do obecnej sytuacji, bowiem w sinusoidzie gospodarczej, wszystko wskazuje na to, że przychodzą chude lata – mówi prezydent Jarosław Górczyński. Wytrzymają tylko ci, którzy mają poduszkę finansową i nie muszą sięgać do kieszeni podatników. Dochody budżetu Ostrowca Świętokrzyskiego na rok 2022 zaplanowane zostały na poziomie 304.358.329,80 zł, a wydatki 326.700.600,80 zł. Różnica zostanie sfinansowana z przychodów, pochodzących z dobrych wyników kończącego się roku. W nowy rok Ostrowiec Świętokrzyski wkracza bez zadłużenia, ponieważ spłacił ostatnie raty zaciągniętych przed 2012 rokiem kredytów, wobec czego nie będzie rozchodów budżetu. Dlatego też nie będzie ponosić żadnych kosztów związanych z obsługą zadłużenia. W strukturze dochodów dochody bieżące stanowią 85%, a majątkowe 15%. Wydatki majątkowe stanowią blisko ¼ wydatków ogółem, co potwierdza proinwestycyjny charakter budżetu.

Ze względu na zmiany w programie Rodzina 500+, wydatki na edukację, odmiennie niż poprzednich latach, są wyższe niż na pomoc społeczną. Na oświatę zaplanowaliśmy blisko 77 mln zł, czyli 23,55% wydatków mówi prezydent Jarosław Górczyński.

W tej kwocie 41,5 mln. zł stanowi subwencja oświatowa, ale 35,5 to środki własne pochodzące z naszych podatków. Moglibyśmy je wydać w inny sposób, ale jedyną dla nas drogą jest inwestycja w oświatę i przywrócenie w młodym pokoleniu szacunku do pracy i pieniądza. Na pomoc społeczną wydamy 74,7 mln zł, czyli 22,88%. Znacznie wzrosły wydatki na transport, które sięgają 68 mln zł, czyli 20,84%, z czego ponad 55 mln stanowią inwestycje. Na gospodarkę komunalną jest zaplanowane 30,4 mln zł, czyli 9,31% wydatków, w tym gospodarka odpadami stanowi ponad 10 mln zł.

– W zakresie inwestycji w przyszłym roku będziemy kontynuowali realizację dużych projektów, takich jak: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”, rozpoczętego w 2016 roku, który obejmuje wiele różnorodnych przedsięwzięć – w tym m.in. łącznik Leona Chrzanowskiego / Furmańska, ulica Kwiatkowskiego, kino Etiuda, budynki na Osadowej, „Ekologiczny transport miejski” – cztero-etapowy projekt, dzięki któremu nie tylko powstanie nowa baza MZK, przebudowane zostaną drogi w jej rejonie, ale miasto zakupi też dużą flotę nowoczesnych autobusów, „Poprawa efektywności energetycznej trzech obiektów użyteczności publicznej” –  wyliczał prezydent Jarosław Górczyński.

Od roku 2022 gmina będzie realizowała też duży projekt „Ostrowiec Świętokrzyski – Miasta odNowa”, dotyczący wielu aspektów funkcjonowania miasta. Został on wprawdzie bardzo okrojony   stosunku do złożonych propozycji, ale i tak powinien w diametralny sposób zmienić oblicze naszej „małej ojczyzny”. Na rok 2022 zaplanowano dochody i wydatki na poziomie 4,2 mln zł, z ogólnej puli 19,5 mln zł. Do tego realizowane będą mniejsze zadania, na które udało się pozyskać środki zewnętrzne, o które stale zabiegamy. Prezydent zaakcentował, że jednym z priorytetów będzie pozyskiwanie inwestorów oraz przygotowywanie nowych terenów pod potrzeby biznesu. Stąd też wśród zadań znalazło się zadanie, które uzbroi działki w sąsiedztwie tzw. trzeciej bramy huty.

– Należy zwrócić uwagę, że w tak ciężkim czasie pandemii planowane realne dochody budżetu zapewniają finansowanie podstawowych zadań i niezbędnych inwestycji- mówił Włodzimierz Stec, przewodniczący Komisji Budżetu Rady Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jednocześnie należy podkreślić, że po raz kolejny, już siódmy wysokość podatków od nieruchomości i środków transportu została zamrożona na tym samym poziomie. Co bardzo ważne, w budżecie na 2022 rok nie jest przewidziane żadne zadłużenie. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski będzie jednym z niewielu samorządów bez kredytów.