Aktualności

RANKING FINANSOWY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE 2020

RANKING FINANSOWY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE 2020 – wysokie miejsce Ostrowca Świętokrzyskiego

Ostrowiec Świętokrzyski zajął wysokie 26 miejsce dla gmin miejskich w Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce 2020. Warto podkreślić, wysoki 11 punktowy awans w tym Rankingu (2019 – 37 miejsce).  (na 236 Gmin Miejskich)

W badaniu, tak jak w poprzednich latach, wykazano analizę kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz dodatkowo uwzględniono koszty poniesione przez jednostki na walkę z COVID-19 w 2020 roku.

W rankingu zestawione są dane finansowe JST  z wykonania budżetu poprzedniego roku (ten jest za 2020 rok). Dla wszystkich JST liczone jest 7 wskaźników, dotyczących różnych zagadnień finansowych. Wskaźniki są pokazywane w odniesieniu do jednostek, dla których wskaźnik jest najlepszy w danej grupie. Pozycja zależy od sumy uzyskanych wszystkich wskaźników.

 

Zestawienie wyników Ostrowca Świętokrzyskiego z 2020 r.

 

miejsce W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 razem %
2020 26 0,3280 0,5440 0,2850 0,7010 0,0620 0,9610 0,3160 3,1960 25%

 

Wskaźniki:

W1 1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem stymulanta
W2 2. Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem stymulanta
W3 3. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem stymulanta
W4 4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – destymulanta
W5 5. Udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń – stymulanta
W6 6. Relacja zobowiązań do dochodów ogółem destymulanta
W7 7. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżacych – stymulanta

Dobre miejsce zawdzięczamy min.: spłacie zobowiązań (W6) (brak zadłużenia miasta), oraz niskiemu udziałowi wynagrodzeń w wydatkach bieżących, w stosunku do kwot przeznaczanych na inwestycje (W4)

Ostrowiec Świętokrzyski wyprzedził wszystkie miasta z województwa świętokrzyskiego.

Wydawcą Rankingu jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest partnerem Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce 2020. Dokument ten nakreśla przejrzysty obraz gospodarki naszego kraju.