Aktualności

„Biała wstążka” przeciw przemocy

Prowadzona od kilkunastu lat międzynarodowa kampania ma na celu zwrócenie uwagi na zjawisko przemocy w rodzinie, przemocy wobec kobiet oraz jego negatywne skutki społeczne.

25 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet. Dzień ten rozpoczyna globalną kampanię ONZ “16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć”.

W piątek 27 listopada 2020r. w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, Małgorzaty Pietruszki z przedstawicielami władz Ostrowca Świętokrzyskiego. Na znak solidarności i wsparcia dla kobiet dotkniętych przemocą prezydent Jarosław Górczyński, skarbnik Miasta Sławomir Kijak, wiceprezydenci Piotr Dasios i Dominik Smoliński, wpięli w klapy swoich marynarek białe wstążki – symbol akcji – znak niewinności, mówiący o tym, że mężczyźni, nie będą sprawcami przemocy i będą przeciwstawiać się wszelkim formom przemocy: fizycznej, psychicznej i seksualnej stosowanej wobec kobiet.

„Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie praw i wolności – mówi Prezydent Miasta Jarosław Górczyński. W Ostrowcu Świętokrzyskim działa przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Jest to instytucja w której ofiary przemocy mogą szukać wsparcia. W lutym odbyło się także szkolenie dla pracowników MOPS z procedury Niebieskiej Karty, tak aby pomoc pokrzywdzonym była udzielana fachowo i jak najmniej boleśnie.”