Aktualności

POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Do końca 2013 roku obowiązywał program dożywiania przyjęty na lata 2006 -2013. Kolejny wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” został przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r.

Z rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało w 2012 r. ponad 1,9 mln osób, w tym na wsi 950 tys. Wsparcie otrzymało 800 tys. uczniów, w tym na wsi było to niemal 500 tys. dzieci. W 2012 r. dzięki rządowemu programowi dożywiania wydano ponad 117 mln posiłków, z czego ponad 17 mln posiłków trafiło dla dzieci do 7. roku życia. Łącznie na dożywianie w 2012 r. rząd i samorządy przekazały blisko 850 mln zł.

Rząd w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 zarezerwował 3,9 mld zł na wsparcie najbardziej potrzebujących. W stosunku do lat ubiegłych wielkość środków, które budżet państwa przeznacza na jego realizację oraz system finansowania ze środków budżetu państwa nie ulegają zmianie.

W budżetach wojewodów znajduje się już kwota 350 mln zł, które mogą być uruchomione po podpisaniu stosownych umów. W poprzednim stanie prawnym wojewodowie uruchamiali środki po podpisaniu obowiązujących wtedy porozumień. Pozostała kwota tj. 200 mln zł znajduje się w rezerwie celowej i zostanie uruchomienia analogicznie jak w roku 2013 w dwóch transzach. Pierwsza transza w wysokości 130 mln zł zostanie uruchomiona do 15 lipca br., a druga w wysokości 70 mln zł do 30 września.

Gmina nie podejmując stosownych uchwał, mogą przystąpić do realizacji programu dożywiania w oparciu przepisy ustawy o pomocy społecznej i na podstawie podpisanej z właściwym wojewodą umowy. Uchwały Rad Gmin są niezbędne do podwyższenie kryterium dochodowego do 150% kryterium ustawy o pomocy społecznej.

Ministerstwo Pracy  i Polityki Społecznej na bieżąco monitoruje sposób przystępowania przez gminy do realizacji programu, udziela pisemnych i telefonicznych wyjaśnień i reaguje na sytuacje, z którymi samorządy gminne mają jakiekolwiek problemy, po to aby nie dochodziło do przypadków, w których dzieci czy też osoby dorosłe są pozbawione pomocy w zakresie dożywiania.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

(źródło:www.psl.pl)